Directie en secretariaat

Directeur

Barbara Danis

Barbara DanisDe directeur staat in voor de dagelijkse werking van de school. Zij vertegenwoordigt de BuSO’Heemschool 2’ binnen de scholengemeenschap van het secundair onderwijs.Hij zetelt in verschillende beleidsorganen en vergadert regelmatig met externe instanties zoals pedagogische begeleidingsdienst, Vlaamse Gemeenschapscommissie, verenigingen van BuSO-scholen binnen het GO!, het CLB.

De directeur rekruteert en evalueert het personeel binnen de regels van het ministerie van onderwijs. Hij organiseert pedagogische studiedagen en nascholingen voor het schoolteam. Hij kijkt toe op de financiën en probeert met beperkte middelen het maximale te bereiken.

In overleg met de coördinator, orthopedagoog, het kernteam staat hij in voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Orthopedagoog

Caroline Van Ingelgem

Caroline Van ingelgemDe orthopedagoog begeleidt en biedt ondersteuning aan zowel leerlingen, leerkrachten, paramedici als ouders. Ze volgt zowel de algemene ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen op, als het leer- en opvoedingsproces.

Ze tracht in te spelen op probleemsituaties die zich in de klas en thuis (kunnen) voordoen. Ze heeft regelmatig overleg met leerkrachten om leerlingen te bespreken. Ze stuurt het proces van de handelingsplanning en klassenraden.

Daarnaast biedt ze ondersteuning aan ouders van leerlingen met een specifieke hulpvraag door middel van gesprekken, info-uitwisseling, rondleidingen, doorverwijzingen, enz. Ze werkt vaak samen met externe diensten zoals CLB, thuisbegeleidingsdiensten,…

De orthopedagoog maakt samen met directie, coördinator, pedagogische begeleidingsdienst, afgevaardigden van leerkrachten en paramedici deel uit van het kernteam. Ze stippelt in overleg met hen het beleid uit van onze school.

De orthopedagoog staat samen met de coördinator in voor de kennismakingsgesprekken, rondleidingen en inschrijvingen van nieuwe leerlingen in onze school en de daarbij horende intakegesprekken. 

Secretariaat 

Liesbeth Verbeek en Saskia De Kinder 

Liesbet VerbeekHet secretariaat stSaskia De Kinderaat in voor de dagelijkse administratie van de school: leerlingen, personeel, financiën,… Ze staan ook de directeur bij in het administratief beheer van de school: het in orde brengen van documenten, contacten met de scholengroep, ouders en leerlingen.

Zij behandelen op vraag van de directie de briefwisseling en e-mails en verzorgen het onthaal.

Op het secretariaat kan men steeds terecht voor informatie, om afwezigheden te melden, om afspraken te maken met directie, coördinator, orthopedagoog, leerkrachten,…

Ons team