Missie en visie

Vertrekkend vanuit een respectvolle houding voor de ‘andere’ staan enkele waarden centraal in onze werking. Als internaat onderschrijven we op actieve wijze het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Wij werken vanuit het PPGO (Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs), met het grootste respect voor de vrije keuze van elk individu. We stellen ons pluralistisch op met respect voor andere overtuigingen zoals beschreven in de deontologische code van de internaatmedewerker. De menselijke waardigheid, de integriteit van alle betrokkenen en het respect voor de grondrechten van alle personen worden gegarandeerd.

Bij het werken met onze internen wordt geen exclusieve methodiek toegepast. Afhankelijk van welke methode aanslaat bij het kind/de jongere en de mate waarin de begeleider de methodiek in de vingers heeft, wordt gekozen voor een specifieke aanpak of een combinatie van methodieken. Onze overtuiging is dat er niet één theorie of methodiek bestaat, voor welke problematiek dan ook. We willen dan ook werken aan een vraaggerichte individuele aanpak, gericht op de persoonlijke problematiek van de kinderen en jongeren.

In het internaat wordt gewerkt met een dagelijkse routine. Dit is een soort draaiboek met daarin de terugkerende onderdelen van de dag, zoals opstaan, ontbijten, tandenpoetsen enzovoort. Om de dagelijkse routine soepel te kunnen laten verlopen zijn er op een leefgroep ook een aantal regels, over wat kinderen wel en niet mogen en wat van hen verwacht wordt.

Het belang van de dagelijkse routine is drieledig. Ten eerste biedt het een leefbare situatie door de structuur en voorspelbaarheid. Ten tweede biedt het observatiemogelijkheden en tot slot is het een hulpmiddel tijdens de hulpverlening, doordat de routine zo te sturen is dat bepaalde vaardigheden aan bod komen.

De dagelijkse routine heeft volgende kenmerken:

  • Een duidelijke structuur in tijd en ruimte
  • Duidelijke regels, die voor iedereen in de groep gelden
  • Veel leermomenten

Wanneer er zich een incident of crisissituatie voordoet kan de groepsbegeleiding het beste zo snel mogelijk de dagelijkse routine proberen te herstellen. Hier moet niet alleen gekeken worden naar de kinderen die te maken hadden met het incident maar vooral ook naar de rest van de groep.