Missie & Visie

Onze Missie

Het Heemhotel wil aangepaste en kwaliteitsvolle opvang bieden, die voldoet aan de eisen van de huidige samenleving, aan de bewoners tijdens weekends en schoolvakanties.

Voor onze bewoners willen wij, gezinsondersteunend zijn. We willen een veilige thuishaven zijn waarin elk van onze kinderen/jongeren - met zijn of haar specifieke beperkingen en sterktes - gelukkig en geborgen kan opgroeien met dezelfde kansen en mogelijkheden als enig ander kind. Iedereen, zowel bewoners als personeelsleden, ongeacht zijn filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij moet zich kunnen thuisvoelen in ons IPO.

We willen zorgen voor een zinvolle, plezierige en aangepaste vrijetijdsbesteding. Op pedagogisch vlak willen we hen aanmoedigen tot een zo groot mogelijke emancipatie, zelfstandigheid en integratie in de samenleving, het ontplooien van hun talenten en het leren onderdrukken van en/of het omgaan met hun beperkingen. Daarnaast wil het Heemhotel het verwerven van communicatieve, sociale en vrijetijdsvaardigheden en -attitudes aanmoedigen, zodat onze gasten later een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden met een kritische blik op de hen omringende wereld met emotionele intelligentie, eigen persoonlijkheid en met een gevoel voor rechtvaardigheid.

IPO activiteiten 11
Onze Visie

We streven continu naar een betere, kwaliteitsvolle opvang. Om deze opdracht te realiseren steunen wij op het PPGO!, een pluralistische visie, waarin we respect hebben voor ieders overtuiging.

Binnen onze leefgemeenschap staat de bewoner centraal, wij aanvaarden onvoorwaardelijk, met respect en empathie het 'anders-zijn' van elk individu. Binnen een positief klimaat trachten we stap voor stap de mogelijkheden van het individu op maximale wijze te bevorderen, zodat het zelfwaardegevoel, het emotioneel welbevinden en de levenskwaliteit verhoogt. Het is belangrijk dat het kind/de jongere zich in de eerste plaats veilig en gelukkig voelt, we proberen dan ook een gezinsondersteunende, huiselijke sfeer te creëren met kleine, heterogene leefgroepen. We trachten een vertrouwensrelatie op- en uit te bouwen door samen dingen te doen (samen spelen, doen, werken aan, leren...). Om dit te bevorderen krijgt elke bewoner een aandachtsopvoeder toegewezen. We voorzien in een ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten en uitstappen, waarbij onze bewoners nieuwe, unieke ervaringen kunnen opdoen. Verder trachten we een zo groot mogelijke integratie in de maatschappij te bewerkstelligen. Dit door onze bewoners regelmatig te laten deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden buiten de instelling.

De leefsituatie wordt duidelijk en herkenbaar gemaakt d.m.v. het aanbieden van voldoende structuur. Met het ganse team willen we erover waken dat de totale benadering van de persoon gegarandeerd blijft. Via individuele handelingsplanning trachten we onze gasten zo goed mogelijk in kaart te brengen om van hieruit een antwoord te bieden op ieders individuele hulpvraag en in de nodige ontwikkeling te voorzien. Binnen ons multidisciplinaire team plegen we regelmatig overleg over de best te volgen strategie in een geest van samenwerking, openheid en flexibiliteit. Als team staan wij ook open voor permanente bijscholing.

Het is noodzakelijk dat het Heemhotel samen met de school, het internaat én de ouders dezelfde doelstellingen nastreeft waardoor goede kwaliteit kan geleverd worden. Hierbij is het belangrijk dat er een open sfeer heerst en een goede communicatie tussen alle geledingen van het MPI GO Heemschool1 de ouders en andere externe actoren in het hulpverleningsproces. Dat houdt in dat het hele begeleidingsteam op pedagogisch vlak gelijklopend denkt en handelt, hetgeen we trachten te bereiken via duidelijke afspraken.

leefgroep blauw 1